Licenční smlouva programu Fakturatik

DÔLEŽITÉ: Pozorne si prečítajte túto zmluvu. Toto je právna zmluva medzi Vami - fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "POUŽÍVATEĽ") a autorom programu - Rastislavom Korytárom, www.rksoft.sk (ďalej len "AUTOR"), uzatvorená na základe autorského zákona. Program sa nepredáva, udeľuje sa len licencia na jeho používanie. Kliknutím na možnosť "SÚHLASÍM s podmienkami licenčnej zmluvy" alebo nainštalovaním, či použitím počítačového programu dodávaného s touto zmluvou (ďalej len "PROGRAM") potvrdujete, že ste si túto zmluvu prečítali, rozumiete jej, súhlasíte s ňou a zaväzujete sa ju dodržiavať.

1. UDELENIE LICENCIE
Autor týmto na základe podmienok a ustanovení tejto zmluvy udeľuje Používateľovi nevýhradné a neprenosné právo používať Program bez časového obmedzenia a na všetkých počítačoch, ktoré sú vo vlastníctve Používateľa. V závislosti od typu licencie (bezplatná alebo niektorá z platených) môže mať Program niektoré funkčné obmedzenia. Popis funkčných obmedzení, spolu s cenami jednotlivých licencií je uvedený na stránkach www.rksoft.sk.
Ak Používateľ získal Program v kombinácii s osobným počítačom alebo iným hardvérovým produktom, licencia oprávňuje Používateľa používať Program výlučne v spojení s týmto zariadením. AKÉKOĽVEK VYUŽITIE TOHTO PROGRAMU INÉ, NEŽ K AKÉMU VÝSLOVNE OPRÁVŇUJE TÁTO ČASŤ 1, ALEBO AKÝKOĽVEK ĎALŠÍ PREDAJ ALEBO DISTRIBÚCIA PROGRAMU, SA POVAŽUJE ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE TEJTO ZMLUVY A MÔŽE PORUŠOVAŤ ZÁKONY O AUTORSKÝCH PRÁVACH.

2. AUTORSKÉ PRÁVO
Všetky vlastnícke a autorské práva týkajúce sa Programu sú majetkom jeho Autora. Program je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanovením medzinárodných zmlúv a ďalšími zodpovedajúcimi zákonmi. To znamená, že užívateľ musí k Programu pristupovať ako ku všetkým dielam, ktoré podliehajú autorskému právu. Spätná analýza, dekompilácia, disassemblovanie, prevod zo zdrojového kódu a ostatné činnosti vedúce k získaniu informácií o vnútornej stavbe Programu nie sú povolené, s výnimkou a v rozsahu činností, ktoré sú výslovne povolené príslušným zákonom a ktoré majú prednosť pred týmto obmedzením. K Programu vám nevznikajú žiadne iné práva než tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

3. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI
Používateľ je oprávnený používať Program len osobne, resp. prostredníctvom poverených osôb. Svoje prístupové údaje k Programu je Používateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Používateľ za všetky škody, ktoré budú Autorovi zneužitím týchto prístupových údajov spôsobené.

4. INOVÁCIE
Po inštalácii novšej verzie Programu sa predchádzajúca licenčná zmluva považuje za zrušenú a neplatnú. Vydaním novšej verzie Programu automaticky končia akékoľvek záväzky Autora k podporovaniu a ďalšiemu vývoju starších verzií.

5. PRIPOMIENKY ZÁKAZNÍKA
Autor víta Vaše pripomienky týkajúce sa programu, vrátane oznámení o jeho zlyhaní, chybe alebo inej poruche a návrhov na dodatočné alebo odlišné funkcie a vlastnosti. Autor však nemá žiadnu povinnosť odpovedať alebo reagovať na akýkoľvek návrh alebo pripomienku. Zároveň týmto Autorovi dávate trvalé, nezrušiteľné, bezodplatné a celosvetové právo a poskytujete mu licenciu podľa Vašich práv duševného vlastníctva (ak také existujú) na implementáciu Vašich pripomienok a návrhov do programu.

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY :
Napriek tomu, že Autor vyvinul maximálnu snahu pre zabezpečenie najvyššej kvality a spoľahlivosti, v maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude Autor alebo jeho poskytovatelia licencií zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akékoľvek zapríčinenie, bez ohľadu na to, či vyplynuli z tejto zmluvy, úmyselného konania, nedbanlivosti alebo inej skutočnosti zakladajúcej vznik zodpovednosti, vzniknuté používaním alebo nemožnosťou používať Program a to aj v prípade, ak Autor alebo jeho poskytovatelia licencií boli informovaní o možnosti takýchto škôd. Pretože niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Autora alebo poskytovateľov licencií obmedzená do výšky ceny, ktorú Používateľ zaplatil za licenciu.
Používateľ berie na vedomie, že Program je poskytovaný Autorom "ako stojí a leží", bez výslovnej alebo implikovanej záruky akéhokoľvek druhu a v maximálnej miere povolenej aplikovateľnými zákonmi. Neexistuje žiadna záruka zo strany Autora, ani žiadnej ďalšej strany, že funkcie, ktoré obsahuje Program, budú vyhovovať požiadavkám Používateľa, alebo že prevádzka Programu bude nerušená a bezchybná. Používateľ preberá úplnú zodpovednosť a riziko za výber Programu pre dosiahnutie ním plánovaných výsledkov a za inštaláciu, používanie a výsledky, ktoré Program dosiahne.

7. OBECNÉ USTANOVENIA :
Platnosť tejto zmluvy končí automaticky v prípade jej porušenia alebo v prípade dodania novej verzie Programu, keď vstúpi do platnosti nová licenčná zmluva k tejto novej verzii. V okamihu, keď skončí platnosť tejto zmluvy, je Používateľ povinný prestať Program akokoľvek používať. V prípade, že je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

Odstoupení od smlouvy


Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete odstoupit od smlouvy:
- Vypněte a odinstalujte program běžným způsobem pomocí ovládacích panelů v operačním systému.
- Smažte adresář, do kterého byl program nainstalován, včetně jeho obsahu. Ve výchozím nastavení jde o adresář C:/RK Software/Fakturatik
- Odstoupením od smlouvy nevzniká nárok na vrácení případných dřívějších úhrad za licenci programu.